Nieuwjaar
Op deze plaats wil ik alle lezers van de nieuwsbrief een gelukkig maar bovenal gezond 2016 toewensen. Dat de wereld in 2016 vreedzamer en toleranter mag zijn.

Duiven gezond houden
Een paar weken geleden is het boek “Duiven gezond houden” in het Nederlands verschenen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het gelijktijdig ook in diverse andere talen zou verschijnen. Het bleek echter moeilijk om de vertalingen op tijd klaar te hebben. Aan sommige vertalingen wordt al gewerkt, aan andere moet nog begonnen worden. Toch ligt het in de lijn der bedoelingen het boek ook voor de buitenlandse lezers van de nieuwsbrieven beschikbaar te krijgen.

peterboek

De meest voorkomende ziekten en aandoeningen worden in het boek beschreven. De ontwikkelingen met betrekking tot de bacterie die in de volksmond de Pestkop is gaan heten staan beschreven in het boek. Onderzoeken naar de al dan niet kwalijke effecten met betrekking tot deze bacterie lopen nog steeds door. Zo was ten tijde van het in druk gaan van het boek de uitkomst van DNA onderzoek van deze bacterie nog niet in voldoende mate bekend. Inmiddels is gebleken, dat in alle monsters die we voor onderzoek hebben ingezonden steeds dezelfde stam uit het onderzoek te voorschijn kwam. Dit zegt natuurlijk nog lang niet alles. Veel meer onderzoek is nodig om daar conclusies aan te verbinden. Maar op zich is het wel typerend dat steeds dezelfde stam bij de duiven opdook in materiaal dat ingezonden werd. Nu kost iedere onderzoeksbepaling 114,50, dus het is niet bepaald een onderzoek dat men in honderdvoud eventjes laat uitvoeren. Toch moet dit onderzoek nog vaker worden uitgevoerd, om uiteindelijk tot de conclusie te kunnen komen of het inderdaad zo is dat slechts een enkele stam van deze bacterie belangrijk is voor duiven. Net zoals slechts een type Salmonella bacterie, Salmonella Typhimurium var. Copenhagen, verantwoordelijk is voor de problemen met betrekking tot de paratyfus bij de duif.

Kortom er is nog voldoende werk aan de winkel voordat we al dan niet definitieve conclusies aan de aanwezigheid van de Pestkop mogen verbinden. Feit is wel dat zodra deze bacterie niet meer in grote mate aanwezig is bij de duiven de tegenvallende prestaties als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dat niet alleen, het achterblijven van de duiven neemt ook zeer sterk af tot ‘normale’ proporties. Dit hebben we inmiddels al enkele honderden malen kunnen vaststellen sinds 2013 bij liefhebbers die met dit probleem te maken hadden (2013 is het jaar dat we bij toeval op deze problematiek stuitten).

Regelgeving
Het is belangrijk voor de lezers om te weten dat je als producent van natuurproducten soms op een koord moet balanceren. De natuurproducten die
wij vervaardigen zijn voedingssupplementen. Men mag over deze producten niet melden dat ze goed lijken te helpen bij een bepaalde ziekte of kwaal. Zelfs de opmerking dat een product de weerstand verhoogt kan al over de vaag getrokken streep heen zijn. Als een schrijver in een tijdschrift verhaald over de werking van een bepaald kruid, dat het mogelijk werkzaam kan zijn tegen een of andere kwaal en in hetzelfde tijdschrift staat een advertentie van een dergelijk preparaat, dan riskeert men als producent en/of schrijver een boete die kan oplopen tot vijfendertigduizend euro. Menige schrijver zal zich dus achter zijn oren krabben om te openhartig zijn of haar menig te geven.

Het is in een nieuwsbrief ook niet langer gewenst om een ziekte te behandelen en dan tegelijkertijd aan te geven dat deze ziekte met een of ander product te bestrijden is. De regelgeving verbiedt dit. Deze regels zijn overigens niet nieuw maar bestaan al vele jaren. Dit gegeven is bij veel duivenmelkers totaal onbekend. Ik kan dus wel een nieuwsbrief maken waarin aangegeven wordt welke producten wij zelf (naar tevredenheid) gebruiken bij onze eigen duiven, maar ik mag niet opschrijven dat een bepaald middel werkzaam is tegen bijvoorbeeld jonge duivenziekten, tenzij dit wetenschappelijk is vastgesteld. Dat lijkt op het eerste gezicht een heel gezond uitgangspunt, dat een en ander wetenschappelijk moet worden vastgesteld. Dat is het in principe ook. Maar schijn kan bedriegen. Dit laatste is voor duivenproducten namelijk heel moeilijk. Niet alleen omdat het moeilijk is om dit bewijs te leveren. Het is gewoon moeilijk om de kosten die zo’n wetenschappelijk onderzoek met zich mee brengen terug te verdienen via het eventuele product dat op de markt gebracht kan worden. De oorzaak zit hem natuurlijk in het sterk afnemende aantal duivenmelkers in West-Europa. Weinig (grotere) firma’s zijn daarom genegen tijd, geld en energie hierin te steken. Een ontwikkeling die natuurlijk te betreuren is.

Vandaar dat er ook nog maar zo weinig producten voor duiven op de markt zijn die geregistreerd zijn. Niet alleen diergeneesmiddelen die claimen tegen een bepaalde ziekte te werken dienen geregistreerd te zijn, ook kruidenproducten die meer willen zijn dan een voedingssupplement, dienen geregistreerd te worden als diergeneesmiddel. Nu is het voor geneesmiddelen vaak al heel moeilijk en heel kostbaar om een dergelijke registratie rond te krijgen, voor kruidenmiddelen is dit welhaast geheel onmogelijk. Kruidenmiddelen bevatten doorgaans namelijk veel meer inhoudsstoffen dan geneesmiddelen, waar het immers vaak slechts om een enkele stof gaat. Het totaal van inhoudsstoffen in een kruid bepaald juist vaak de werkzaamheid. Voor dergelijke kruidenmiddelen moet dan aangetoond worden, op nagenoeg dezelfde manier als bij de enkelvoudige geneesmiddelen, dat de combinatie van deze werkzame inhoudsstoffen beter werkt dan een van de inhoudsstoffen alleen. Een heel moeilijke en vooral zeer kostbare opgave, waardoor het onderzoek naar de werkzaamheid en het op de markt brengen van kruidenpreparaten ernstig wordt gefrustreerd en vertraagd.

Het moge duidelijk zijn dat met name de farmaceutische industrie wel blij is met deze ontwikkeling. Immers als er geen of nauwelijks kruidenpreparaten op de markt zijn die als goed alternatief dienen voor reguliere geneesmiddelen, worden de consumenten welhaast gedwongen om deze reguliere medicijnen te gebruiken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze bedrijfstak veel geld spendeert aan lobby praktijken bij allerlei soorten overheden van Nationale parlementen tot aan het Europees parlement en het Amerikaanse congres en Senaat toe om de wind te laten waaien uit de hoek die zij wensen. Ik las onlangs een publicatie dat achter iedere Europees- en Amerikaans parlementslid tot 60 lobbyisten werkzaam waren om een enkel parlementslid te ‘bewerken’. Het is niet in het belang van de farmaceutische industrie om alternatieve middelen op natuurlijke basis op de markt te hebben of krijgen als concurrent voor de eigen producten.

De regelgeving staat niet stil. Om aanpassingen daarin voor te kunnen blijven hebben we al onze producten in december in een ander jasje gestoken en voorzien van nieuwe etiketten. Aan aantal producten hebben we in kleinere verpakkingen op de markt gebracht om zo te voorkomen dat men in een keer te veel van een product moet aanschaffen. Ervaring leert dat menigeen producten toch op het duivenhok bewaard. Dat is dan niet altijd de meest ideale plek om schimmelvorming te voorkomen. Voorkomen is dan ook hier beter dan genezen. Bewaar producten koel en donker maar alleen als het uitdrukkelijk vermeld is, in de koelkast.
Begin deze maand is onze nieuwe uitgebreide catalogus gereed en beschikbaar. Daarin kunt U een beeld krijgen van de voedingssupplementen die momenteel beschikbaar zijn binnen het Bony gamma.

Ik zie aan het einde van dit artikel dat het niet over ziekten of producten handelt. Toch hoop ik dat U iets aan deze informatie heeft. In die zin dat sommige dingen anders zijn dan ze lijken, doordat overheden producenten en schrijvers met al dan niet zachte hand dwingen een bepaalde richting op te lopen. Vaak nog zonder dat men het direct door heeft.

Wat betreft de kweekperiode. Kijk eens op de site van Bonyfarma.com bij de info over kweekolie en kweeksupport. Wij weten bij onze eigen duiven dat de jongen er wel bij varen als ze dit geregeld krijgen. Ze groeien veel beter op regelmatiger op.


Succes tijdens de kweek

Peter Boskamp